Visie

Visie

Niet apart, maar samen

Babylon is een openbare school.

Openbaar onderwijs houdt in, dat leerlingen met verschillende levensbeschouwingen welkom zijn.

Op deze school kan iedereen zichzelf zijn, zonder gekwetst te worden. Onze visie op onderwijs is, dat een school een speel-, leef-, leer- en werkgemeenschap is, waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht godsdienst, nationaliteit of sekse. Hieruit vloeit voort dat kinderen worden opgevoed in het bijbrengen van verdraagzaamheid, begrip en respect voor iedereen ongeacht de levensovertuiging.

Ons team werkt samen met de ouders om een open sfeer te creëren.

 

Openbaar onderwijs is eigentijds en uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit voor iedereen, dat zich richt op:

 

  • het bieden van een ononderbroken leerweg.
  • ontdekken en ontwikkelen ieders talenten en identiteitsontwikkeling.
  • kwalificeren voor vervolgonderwijs, arbeidsloopbaan en participatie in de samenleving.
  • leren in verschillende leercontexten met gebruikmaking van technologie en pedagogisch welbevinden.
  • aandacht voor taal en rekenen, in balans met sociale, culturele en kunstzinnige vorming.
  • kennis en respect voor elkaars levensbeschouwelijke of religieuze opvatting en goed burgerschap.
  • een lerende en onderzoekende houding van waaruit leerlingen en personeel streven naar permanente verbeteringen.

 

Babylon een school voor uw kind!!

Op onze school worden leerlingen in staat gesteld om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Door de schoolomgeving aantrekkelijk en leerzaam te maken, waar leerkrachten de leerlingen motiveren, proberen we de leerlingen zo ver te krijgen dat zij willen leren. De leerlingen worden gemotiveerd om zelf op onderzoek uit te gaan, zodat ze zelfstandig problemen kunnen oplossen.

Door algemene normen en waarden vast te stellen, gaat een kind zich veilig voelen, waardoor hij verder kan in zijn ontwikkeling.

De school is zo ingericht dat de drempel voor ouders laag is. Wij vinden dat ouders medeverantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan hun kind.

Terug

Van Speykstraat 109

3014 VG Rotterdam

010 241 74 55

h.dullaert@nullstichtingboor.nl